php‎ > ‎

รูปแบบตัวอักษรใน function date()

รูปแบบตัวอักษรใช้ฟังก์ชั่น date()

รูปบบตัวอักษร

ความหมาย

ผลที่ได้

w (พิมพ์เล็ก)

ลำดับตัวเลขของวันในสัปดาห์

0 – 6 (Sunday - Saturday)

D

ตัวย่อ 3 ตัวของวันในสัปดาห์

Mon – Sun

I (พิมพ์เล็ก)

ชื่อเต็มของวันในสัปดาห์

Sunday – Satureday

J

วันที่ ไม่มี 0 นำหน้า

1 – 31

D

วันที่ มี 0  นำหน้า

01 – 31

N

ลำดับของเดือน ไม่มี 0 นำหน้า

1 – 12

m

ลำดับของเดือน มี 0 นำหน้า

01 – 12

M

ตัวย่อ 3 ตัวของเดือน

Jan – Dec

F

ชื่อเต็มของเดือน

Janudary – December

t

จำนวนวันของเดือน

28 – 31

Y

ปี ค.ศ. ตัวเลข 4 หลัก

2005 หรือ 2006

y (พิมพ์เล็ก)

ปี ค.ศ. ตัวเลข 2 หลัก

05 หรือ 06

g

ตัวเลขแบบ 12 ชั่วโมงไม่มี 0 นำหน้า

1 – 12

h

ตัวเลขแบบ 12 ชั่วโมง มี 0 นำหน้า

01 – 12

G

ตัวเลขแบบ 24 ชั่วโมง ไม่มี 0 นำหน้า

00 – 23

H

ตัวเลขแบบ 24 ชั่วโมง มี 0 นำหน้า

00 – 23

I

นาที

00 – 59

s

วินาที

00 – 59

a

ช่วงเวลาตัวพิมพ์เล็ก

am หรือ pm

A

ช่วงเวลาตัวพิมพ์ใหญ่

AM หรือ PM

                  

Comments