MSOffice‎ > ‎MS-Word2007‎ > ‎

เปลี่ยนเลขอารบิกเป็นไทย

เปลี่ยนเลขกลับไปมาระหวางเลขอารบิคและเลขไทยใน Microsoft Word
กิตติ เหมือนจันทรแจม เรียบเรียง
หลังจากที่มีการกําหนดใหสวนราชการใชฟอนตTH SarabunPSK ในการพิมพหนังสือราชการและให
ใชตัวเลขไทยแทนเลขอารบิค นั้น ปญหาที่เราตองพบเจอก็คือการพิมพเลขไทยจะไมสามารถใชคียบอรดตรง
สวนของ Numeric Keypad ไดเหมือนกับตัวเลขอารบิค ผูเขียนคนหาวิธีแกไขปญหาในเรื่องนี้บนอินเตอรเน็ต  
พบวาวิธีการใชMacro หรือ VBA ในการเปลี่ยนตัวเลขจากอารบิคเปนเลขไทยหลังจากที่พิมพเอกสารเสร็จแลว
นาจะเปนวิธีที่ปฏิบัติไดงายที่สุดในขณะนี้  ซึ่งมีหลายหนวยงานไมวาจะเปน ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และอีกหลายเว็บไซตไดนําเอาไฟล Template  ของเอกสาร 
Microsoft Word ที่สราง Macro สําหรับเปลี่ยนเลขอารบิคเปนเลขไทยมาใหดาวนโหลดไปใชงาน ผูเขียนเห็น
วาเปนประโยชนจึงขออนุญาตนําเอาไฟลดังกลาวมาเพิ่มเติม VBA  เขาไปอีกเล็กนอยเพื่อใหเราสามารถที่จะ
เปลี่ยนตัวเลขกลับไปมาทั้ง ๒ แบบได รวมทั้งสามารถที่จะเลือกเปลี่ยนเฉพาะขอความที่ตองการไดดวย
การใชงานขอใหดาวนโหลดไฟล Normal.zip จากเว็บไซตสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒
จังหวัดราชบุรี จากนั้นแตกไฟลออกจะพบไฟล ๒ ไฟล ไดแก Normal.dot  สําหรับ Word  2003 และ 
Normal.dotm  สําหรับ Word  2007 ทั้ง ๒ ไฟลเปนแมแบบ(Template) ของโปรแกรม Microsoft Word 
นําไฟลนี้ไปแทนที่ไฟลเดิมที่มากับโปรแกรมโดยสํารองไฟลเดิมไวกอนเพื่อที่จะไดนํากลับมาใชงานในภายหลังได 
โดยไฟลแมแบบนี้ปกติจะอยูที่ 
สําหรับ windows XP
C:\Documents and Settings\Administrator\Application
Data\Microsoft\Templates หรือ
C:\Documents and Setting\username\Application
data\Microsoft\Templates
C:\Documents and Setting\All Users\Application
data\Microsoft\Templates
สําหรับ Windows 7
C:\Users\ชื่อผูใช\AppData\Roaming\Microsoft\Templatesสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ จังหวัดราชบุรีกรมสงเสริมการเกษตร
- ๒ -

หากไมพบ Folder  หรือ File  ดังกลาวขางตน แสดงวามีการ Hidden File ตองไปกําหนดใหมีการแสดงไฟล
กอน โดยไปที่ Windows Explore เลือก เมนู Tool -> Folder Option เลือกไปที่แท็บ View จากนั้นใหคลิก
ที่ Show Hidden File Folder and Driver สําหรับ Windows  7 ใหไปที่ Control Panel เลือก Folder 
Options เลือกแท็บ View คลิกเลือกที่ตําแหนงเดียวกัน 
การใชงาน
การใชงานโปรแกรมจะมีคียลัดที่ตองใชอยู ๔ ตัว ดังนี้
กรณีที่ตองการเปลี่ยนตัวเลขทั้งเอกสาร
กดคีย alt+ctrl+g เพื่อเปลี่ยนเลขอารบิคเปนเลขไทย
กดคีย alt+ctrl+j เพื่อเปลี่ยนเลขไทยเปนเลขอารบิค
กรณีที่ตองการเปลี่ยนตัวเลขเฉพาะสวนที่เลือก
กดคีย alt+ctrl+x เพื่อเปลี่ยนเลขอารบิคเปนเลขไทย
กดคียalt+ctrl+c เพื่อเปลี่ยนเลขไทยเปนเลขอารบิค
สําหรับเอกสารเกาใหเปดไฟลขึ้นมาหลังจากนั้นใหกดคียลัด alt+ctrl+g  เพื่อเปลี่ยนเลขอารบิคเปน
เลขไทยแลวทําการบันทึกเอกสารกลับไปทับไฟลเดิม
สํ า ห  รั บ เ อ ก ส  า ร  ใ ห ม ใ ห พิ ม พ ตั ว  เ ล  ข ใ น  เ อ ก ส  า ร  ด ว ย  เ ล ข อ า ร  บิ ค ไ ป ก อ น  ห ลั ง จ า ก นั ้น  ใ ห ก ด คี ย ลั ด 
alt+ctrl+g เพื่อเปลี่ยนเลขอารบิคเปนเลขไทยทั้งเอกสาร ถาตองการเปลี่ยนเฉพาะบางสวนของเอกสารใหคลิก
เมาสซายคางไวแลวระบายเลือกขอความที่ตองการจากนั้นกดคียลัด alt+ctrl+x  เสร็จแลวจึงบันทึกไฟล
ผูเขียนไดทดสอบดูพบวาตัวเลขที่เกิดจากการเติมของโปรแกรม Microsoft Word อัตโนมัติเวลาเคาะ 
Enter  จะไมไดรับการแกไขเมื่อเรากดคียลัดตามที่กลาวมา ตรงนี้คงแจงเอาไวเปนขอสังเกตครับ หากมี
คําแนะนําติชมประการใด ติดตอผูเขียนไดที่ mukitti@gmail.com

ที่มา : http://www.wdoae.doae.go.th/2008/articles/nov2010/art01112010.pdf

Comments