เครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจ PEST Analysis

PEST Analysis การทำความเข้าใจใน “ภาพรวม” ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

สวัดีครับ วันนี้ผมอยากคุยเรื่องเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ธุรกิจ และการแข่งขันในสภาพตลาดปัจจุบันให้ครบหมวด เพราะผมเชื่อว่าจะมีประโยชน์สำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป เกี่ยวกับการเครื่องการวิเคราะห์ด้านการบริหารจัดการต่างๆ ไปใช้เพื่อหาจุดอ่อน จุดแข็ง และสาเหตุอะไรที่ทำให้ธุรกิจของเราต้องเปลี่ยนแปลง ฯลฯ ครับเรามาอ่านไปพร้อมๆ กันเลยนะครับ

เครื่องมือ PEST Analysis มีชื่อเรียกอีกหลายชื่อ เช่น PESTLE, PESTEL, PESTLIED,  STEEPLE & SLEPT  การวิเคราะห์ด้วย PEST Analysis เป็นเครื่องมือที่สำคัญและมีการใช้สำหรับการวิเคราะห์ในภาพรวมอย่างกว้างขวาง เพราะเป็นเครื่องมือที่ดูแล้วง่ายๆ (แต่ทำยากมาก) ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจภาพรวมของ   P-olitical,  E-conomic,  S-ocial,  T-echnology  ดังนั้น คุณจะทราบที่มาของคำว่า PEST กันแล้ว ซึ่งนักวางแผนกลยุทธ์จะนิยมใช้ PEST Analysis ในการวิเคราะห์ภาพรวมในอนาคตของธุรกิจ แนวโน้มด้านการตลาด ปัจจัยที่จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ในโลกธุรกิจในอนาคต

เหตุผลที่ทำให้เป็นเช่นนั้นเพราะ อะไร?

 • โดยการนำมูลที่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์จะต้องมีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ สามารถอ้างอิงได้ และใช้ PEST Analysis เพื่อให้คุณมั่นใจว่าสิ่งที่คุณทำคือการจัดการแนวคิดในเชิงบวก กับปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจทั้งระดับท้องถิ่นหรือระดับโลก โดยการที่คุณใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงและหาประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงนั้น  คุณมีโอกาสมากที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าการที่คุณจะมีทัศนคติภายในใจ ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานในธุรกิจ แต่คุณจะต้องไม่ลืมว่า “การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกวัน” การเปลี่ยนแปลงนั้นจะส่งผลกระทบที่รุนแรงกับนักธุรกิจที่ไม่มีการวางแผนการตลาดที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง   แต่อย่างไรเสีย การเปลี่ยนแปลงทุกชนิดต้องใช้เวลา ต้องมีการสร้างคุณประโยชน์อย่างมหาศาลให้กับกลุ่มผู้ใช้บริการ หรือ สินค้า เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอย่างขึ้นและขยายวงอย่างกว้างขวาง
 • การใช้ PEST Analysis ในการวิเคราะห์ภาพรวมธุรกิจ และคู่แข่งรายใหญ่ที่ครอบครองตลาดเกินกว่า 50-70% เพื่อจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการดำเนินการทั้งด้านการตลาดและการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ผิดพลาด และถูกลงโทษจากวงการธุรกิจด้วยการทำให้ บริการของคุณ หรือ สินค้าของคุณล้มเหลว ด้วยเหตุผลที่นอกเหนือจากการควบคุมของคุณ
 • การใช้ PEST Analysis ในการวิเคราะห์จะมีประโยชน์เมื่อคุณเริ่มต้นการดำเนินงานในประเทศใหม่ หรือภูมิภาคใหม่ที่ยังไม่เคยทำธุรกิจมาก่อน  ดังนั้นการใช้ การใช้ PEST Analysis จะช่วยให้เราตัดสมมุติฐานที่ผิดพลาด หรือปัจจัยที่นำมาใช้ไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะทำให้การตัดสินใจของเราถูกต้อง  นอกจากนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจกับสภาพความเป็นจริงของสภาพแวดล้อมใหม่ได้อย่างถูกต้อง

วิธีการใช้เครื่องมือ : 

การใช้ PEST Analysis  เป็นเครื่องมือที่ง่ายแก่การแบ่งแยกปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ เช่น Political, Economic, Socio-Cultural และ Technological


การใช้ PEST Analysis มีกระบวนการ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

 • ประการแรก : ระดมนักวางแผนกลยุทธ์ในองค์กรของคุณหรือตัวคุณเองที่จะต้องกำหนดปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณ และนำไปใส่ในตารางเครื่องมือ PEST Analysis
 • ประการที่สอง : ให้คุณกำหนดความสำคัญของข้อมูล ความน่าเชื่อถือของข้อมูล และกำหนดนำหนักของปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจของคุณแต่ละลำดับชั้น
 • ประการที่สาม : คุณจะสรุปผลจากข้อมูลที่ได้กรอกในตารางและทำการวิเคราะห์ผลกระทบต่อธุรกิจตามน้ำหนักที่ได้กำหนดไว้ตั้งแต่ตอนแรก เพื่อป้องกันการเข้าข้างตัวเองของผู้กรอก

คำแนะนำ : 

จุดสำคัญ คือ การย้ายจากขั้นตอนที่สองไปยังขั้นตอนที่สาม :  เพราะขั้นตอนนี้จำเป็นที่จะต้องใช้ประสบการณ์ของผู้กรอกข้อมูลและวิสัยทัศน์ของนักวิเคราะห์ ที่จะกำหนดความสำคัญของแต่ละปัจจัยได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เพราะการที่คุณวางข้อมูลในตารางเพียงเพื่อให้มันครบทุกช่อง จะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยและจะเป็นการเสียเวลาเปล่ามากกว่า   ดังนั้น คุณจำเป็นที่จะต้องคิดและวิเคราะห์ด้วยข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดว่าตำแหน่งที่คุณวางข้อมูลในแต่ละบรรทัด และแต่ละปัจจัย มีการกำหนดน้ำหนักของความสำคัญแต่ละปัจจัยชัดเจน วิเคราะห์ผลกระทบและความรุนแรงของการผิดพลาดในกรณีที่มีการวางสินค้าและบริการในตลาด แต่โชคร้ายเกิดความล้มเหลวขึ้นของสินค้าและบริการเหล่านั้นในตลาด

แนวทางการวิเคราะห์ :

ดังนั้นเราจะมีแนวการวิเคราะห์เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการระดมสมองเพื่อกำหนดข้อมูลต่างๆ และปัจจัยต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการกรอกในตาราง ดังนี้

ทางการเมือง : 

 • สถานะความมั่นคงของรัฐบาล และรูปแบบของรัฐบาล
 • เสรีภาพของสื่อสารตามหลักนิติธรรมและระบบการดำเนินการของราชการในแต่ละท้องถิ่น
 • แนวโน้มของกฏระเบียบข้อบังคับที่จะออกมาใหม่ และกฎระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
 • ลักษณะของสังคมและกฎหมายการจ้างงานของท้องถิ่น
 • นโยบายภาษีและการค้า และการควบคุมอัตราค่าไฟฟ้า
 • การออกกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
 • การเปลี่ยนแปลงที่บ่อยๆ ในสภาพแวดล้อมทางการเมือง

ทางเศรษฐกิจ :

 • ขั้นตอนของวัฎจักรธุรกิจ
 • สถานการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ย
 • การว่างงานและอุปทานของแรงงาน
 • ต้นทุนค่าแรงงาน (ทั้งแรงงานขั้นต่ำ และ ค่าแรงพนักงานระดับฝีมือแรงงาน)
 • ระดับรายได้และการกระจายระดับชั้นของรายได้ของคนทำงาน
 • ผลกระทบของการค้าแบบโลกาภิวัฒน์
 • แนวโน้มผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรืออื่นๆ ที่มีผลต่อเศรษฐกิจ

ทางสังคมและวัฒนธรรม :

 • อัตราการเติบโตของจำนวนประชากรและอายุเฉลี่ย
 • สุขภาพของประชากร และการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของประชากร  สังคมวิถีชีวิตของสังคมเมือง และสังคมชนบท  ระดับการศึกษาเฉลี่ย  และทัศนคติต่อการติดต่อการค้ากับประเทศต่างๆ
 • ประชากรที่่ใช้แรงงานในตลาดแรงงาน ทัศนคติในการทำงาน การรักความอิสระ
 • ทัศนคติต่อการทำงานกับบริษัทต่างชาติ   ความคิดเห็นหรือทัศนคติของประชาชนทางสังคม และข้อห้ามทางสังคมต่างๆ
 • รูปแบบของประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตท้องถิ่น
 • การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่กำลังเกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้นๆ

เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม : 

 • ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ
 • ผลกระทบของระบบอินเตอร์เน็ต และระบบการติดต่อสื่อสารแบบมีสายและแบบไร้สาย และระยะทางที่ไกลจากสำนักงานใหญ่
 • กิจกรรมการวิจัยและพัฒนา
 • ผลกระทบของการถ่ายทอดด้านเทคโนโลยี

หมายเหตุ

รูปแบบอื่นของ PEST ได้แก่ PESTLE, PESTLIED, STEEPLE และ SLEPT :

นักวิเคราะห์บางคนจะชอบรูปแบบอื่น ที่มีความแตกต่างและหลากหลายกว่าในรูปแบบของ PEST Analysis เช่น

 • PESTLE/PESTEL : Political, Economic, Sociological, Technological, Legal, Environmental
 • PESTLIED : Political, Economic, Social, Technological, Legal, International, Environmental, Demographic
 • STEEPLE : Social/Demographic, Technological, Economic, Environmental, Political, Legal, Ethical
 • SLEPT : Social, Legal, Economic, Political, Technological

เราเชื่อว่าคุณจะต้องถูกใจกับเครื่องมือที่เป็นลักษณะ PEST Analysis สักตัวในที่นี้แน่นอน โปรดเลือกเครื่องมือที่คุณมีความพร้อมด้านข้อมูลและธุรกิจของคุณ อย่าเลือกเครื่องมือเพราะชอบส่วนตัวเด็ดขาด

ตัวอย่าง :

เราจะขอหลีกเลี่ยงการวิเคราะห์ตัวอย่างเพราะอาจจะมีการวิพากษ์วิจารณ์สถานะทางสังคม และเศรษฐกิจ และปัจจัยทางการเมืองที่อาจจะมีผลกระทบต่อผู้เขียนเอง(55555) 

ประเด็นสำคัญ : 

PEST Analysis คือ เครื่องมือที่เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์และทำความเข้าใจ ” ภาพรวม” ของสภาพแวดล้อมในพื้นที่ ที่คุณกำลังจะเข้าไปดำเนินงานด้านธุรกิจและคิดเกี่ยวกับโอกาสและภัยคุกคามที่อยู่ภายในพื้นที่ธุรกิจใหม่  ซึ่งคุณจะต้องทำการค้นคว้าข้อมูลต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของคุณในพื้นที่ใหม่ และคุณจะต้องคิดวางแผนเพื่อหาประโยชน์จากโอกาสและพยามลดภัยคุกคามลงให้ได้

PEST Analysis จะช่วยคุณในด้านการวิเคราะห์การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ซึ่งหัวข้อเหล่านี้จะใช้ในขั้นตอนแรก เพื่อระดมความคิดในลักษณะระดับของภูมิภาคและระดับประเทศ หลังจากนั้นนำข้อมูลที่ได้ผ่านการวิเคราะห์แล้วมาสรุปผล เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจที่สำคัญของการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานภายในองค์กร สำหรับการที่จะเข้าไปเปิดตลาดใหม่ในพื้นที่ยังไม่ทำธุรกิจมาก่อน

สุดท้ายนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือ PEST Analysis บ้างพอสมควร แต่เครื่องมือนี้จำเป็นจะต้องใช้ประกอบกับเครื่องมือตัวอื่นๆ เช่น SWOT Analysis, PEST Control, Impact Forces ด้วยครับ เพื่อถ่วงความคิดของคุณอีกครั้ง

ขอให้ทุกๆ ท่านมีความสุขในช่วงฤดูฝนแล้วครับ

เอกกมล เอี่ยมศรี

ผู้เรียบเรียง

http://eiamsri.wordpress.com

http://www.interfinn.com


ที่มา : http://eiamsri.wordpress.com/2011/06/03/pest-analysis-การทำความเข้าใจใน-ภาพ/

Comments