การประเมินมูลค่าหุ้น

การประเมินมูลค่าหุ้น (Valueation of the Stock with Dividend Yeild)

1.การหามูลค่าแท้จริงภายใน (Intrinsic)
   1.1 การคิดอัตราส่วนลดของกระแสเงินสด (DCF)
   1.2 การคำนวณมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (EVA)
   1.3 การบริหารโดยใช้มูลค่าเป็นหลัก (VBM)

2.แบบ Extrinsic
  2.1 P/E Ratio
  2.2 P/B
  2.3 อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล

แนวโน้มจะจ่ายปันผลต่อหุ้น  (Dividend Per Share - DPS)

ตารางมูลค่า (Valuation Matrix)


 

Comments