แก้ปัญหา handydrive ถูกซ่อน folder โดย virus

วิธีแก้ไข Hidden Folder

การ Clean ด้วย NOD32 แล้ว แต่ Folder ที่ถูกซ่อนก็ไม่สามารถเรียกคืนได้ด้วย Windows

บังเอิญว่าได้ไปใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านหนึ่ง เมื่อเสียบ Handy Drive แล้ว ก็ติดเชื่อไวรัสตัวหนึ่ง ซึ่งได้ทำการซ่อน Folder ใน Handy Drive ซึ่งหลังจากได้ทำการ Clean ด้วย NOD32 แล้ว แต่ Folder ที่ถูกซ่อนก็ไม่สามารถเรียกคืนได้ เพราะได้กำหนด Folder Options ซึ่งให้ View แบบ Show hidden files and folders แล้ว ก็ไม่สามารถกำหนด Properties ผ่าน Windows ได้

จึงได้ Search หาวิธีการยกเลิกการซ่อน Folder Hidden ด้วยคำสั่ง DOS จึงได้ความรู้ดั่งเดิมกลับคืนมาดังนี้

- ยกเลิกการซ่อนทั้งหมดให้พิมพ์
  prompt>attrib -s -h -r /S /D PQI

- ยกเลิกการซ่อนบาง Folder 
  >attrib -s -h -r /S /D ชื่อโฟลเดอร์

ซึ่งยังคงมีหลายท่านที่มีเนื้อที่ Handy Drive ถูกบดบังด้วย Folder ที่ถูกซ่อน ก็ขอให้ตรวจสอบกันอีกสักครั้ง เพราะได้ทดลองเปิด Handy Drive ของเพื่อนๆ หลายคน ก็ยังพบเหมือนกัน ให้ทดลองทำตามขั้นตอนนี้ได้เลย หวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย....

"วันนี้ท่านตรวจสอบ Handy Drive แล้วหรือยัง"

แก้จริง ๆ ใช้ Command ดังนี้ G:\>attrib -s -h -r /S /D

********************

วิธีการแก้ไขปัญหา Virus Hidden Folder or Files

step by step
============
case: Virus on Drive
------------------------
1. find drive of flash drive. sech: (I:)
2. start->run->cmd->Enter.
3. I: ->Enter.
4. copy code below.
   attrib -s -h +a /S /D -> Enter.
5. Finish.

case: on Folder.
---------------------
1. find drive of flash drive. sech: (C:/Folder)
2. start->run->cmd->Enter.
3. cd /d c:/folder ->Enter.
4. copy code below.
   attrib -s -h +a /S /D -> Enter.
5. Finish

 

 

Comments