เงินเดือนคนจบใหม่

เงินเดือนปริญญาตรี...จริงๆนะ!

เงินเดือนผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี แบ่งตามกลุ่มอาชีพ (สำรวจปี 2550)

กลุ่มที่1

ผู้ที่มีบุคลิกภาพนี้ จะชอบกิจกรรมที่ต้องใช้พละกำลัง ชอบงานกลางแจ้ง กิจกรรมที่ไม่สลับซับซ้อน กิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งของ เช่น เครื่องจักรกล ขาดทักษะในการสร้างสัมพันธระหว่างบุคคล หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องสังคมกับบุคคลอื่นชอบเป็นจุดสนใจของผู้อื่น ค่อนข้างก้าวร้าว มีลักษณะเป็นชาย มีค่านิยมทางเศรฐกิจและในรูปแบบที่มีระเบียบแบบแผน ยึดถือประเพณีนิยม

- วิศวกรโยธา 12,000 - 18,000
- วิศวกรอุตสาหการ 12,000 - 18,000
- วิศวกรเครื่องกล 12,000 - 15,000
- นักเทคโนโลยีทางการศึกษา 7,000 - 8,000
- นักกายภาพบำบัด 7,000 - 7,500 

กลุ่มที่ 2 
ชอบคิด สังเกต วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล ชอบแก้ปัญหา ชอบใฝ่หาความรู้มีหลักการ ชอบทำงานที่สลับซับซ้อนมากกว่าเป็นผู้ลงมือทำ ไม่ยึดติดประเพณีนิยม หลีกเลี่ยงการค้า การชักชวนเข้าสังคมและการเลียน 
- ผู้วางแผนการผลิต 25,000 - 50,000
- เภสัชกร 15,000 - 18,000
- ศัลยแพทย์ 15,000-16,000
- จิตแพทย์ 15,000 - 16,000 
- วิสัญญีแพทย์ 15,000-16,000
- จักษุแพทย์ 15,000-16,000
- สัตวแพทย์ 15,000-16,000
- ผู้บริหารระบบข่าวสาร 12,000 - 16,000
- นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ 12,000 - 16,000 
- นักเคมี 12,000 - 15,000
- นักชีววิทยา 12,000 - 15,000
- ทันตแพทย์ 12,000 - 15,000
- นักเทคนิคการแพทย์ 12,000 - 15,000
- วิศวกรไฟฟ้า 12,000 - 15,000
- นักเศรษฐศาสตร์ 9,500 - 12,000 
- นักวิจัย 9,000-12,000
- นักฟิสิกส์ 9,000-12,000
- นักสถิติ 8,000-12,000
- นักจิตวิทยา 7,500-15,000
- ผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 7,000-12,000 
- นักวิเคราะห์การตลาด 7,500
- นักรังสีเทคนิค 7,000 

กลุ่มที่ 3 
ชอบกิจกรรมเกี่ยวกับนามธรรม เป็นอิสระ รักความงาม มีความเป็นตัวของตัวเองสูงชอบใช้ชีวิตและกิจกรรมแบบตามลำพัง ไม่ค่อยควบคุมตัวเอง มักทำตามใจที่ปรารถนา มีความต้องการแสดงออกถึงลักษณะของตนเอง ชอบทางศิลปะ ไม่ชอบเลียนแบบ มีความคิดริเริ่ม หลีกเลี่ยงงานประเภทใช้ระเบียบแบบแผน 
- สถาปนิก 15,000 -20,000
- มัณฑนากร 15,000 - 20,000
- นักเขียนประกาศโฆษณา 10,000-12,000 
- ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา 10,000
- ภูมิสถาปนิก 10,000
- นักออกแบบเครื่องเฟอร์นิเจอร์ 10,000 
- นักออกแบบแฟชั่น 9,000 - 10,000 
- นักประชาสัมพันธ์ 9,000 บาท -15,000
- สื่อข่าว 8,500 -10,000
- นักหนังสือพิมพ์ 8,500 -9,000 
- นักออกแบบเครื่องประดับ 8,000 - 10,000
- นักออกแบบเว็บไซต์ 7,000-12,000 
- นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ 7,000-9,000 

กลุ่มที่ 4 
ชอบติดต่อกับคน ชอบสนทนา ชอบให้ความรู้สอนผู้อื่น ชอบแสดงตัว ร่าเริง มีความรับผิดชอบ มีทักษะทางภาษา ต้องการความสนใจ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น มีลักษณะเป็นหญิง หลีกเลี่ยงการใช้ความคิดทางปัญญา มักแก้ปัญหาโดยคำนึงถึงความรู้สึก หลีกเลี่ยงงานที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์ หรือทางวิทยาศาสตร์ 
- พยาบาล 13,900 
- นักจัดรายการวิทยุ 10,000
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 7,500 - 8,500 
- ครู-อาจารย์ 6,500 - 7,000 
- นักสังคมสงเคราะห์ 6,360 -7,000 

กลุ่มที่ 5 
จะมีลักษณะของความเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่ม มีความเชื่อมั่นในตัวเอง กล้าโต้แย้ง กล้าได้กล้าเสีย พร้อมที่จะทดลอง มีความเป็นอิสระ มีความสนใจอำนาจ มีความก้าวร้าวทางวาจา มีทักษะในการเจรจา มักหลีกเลี่ยงสภาพการณ์ที่ต้องใช้กำลังทางปัญญาอันยาวนาน ไม่ชอบกิจกรรมที่เป็นระเบียบแบบแผน 
- ที่ปรึกษาทางกฎหมาย 50,000 - 100,000 
- ผู้พิพากษา 14,850 - 16,020 
- ทนายความ 8,500-10,000 


กลุ่มที่ 6 
ชอบกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมและกิจกรรมทางภาษา ยึดประเพณี ชอบทำตามระเบียบแบบแผนมากกว่าการริเริ่มด้วยตนเอง เป็นพวกวัตถุนิยม และเจ้าระเบียบ ไม่ยืดหยุ่น ชอบการเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา ชอบเลียนแบบ เป็นผู้ตาม 
- เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ 15,000
- สมุห์บัญชี 12,000-18,000
- ผู้ตรวจสอบบัญชี 12,000 - 18,000 
- ผู้ประเมินทรัพย์สิน 10,000 
- พนักงานบัญชี 9,500

ขอบคุณข้อมูลจาก : 
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=club&date=25-03-2009&group=7&gblog=80

Comments