ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

ขอเงินช่วยเหลือไฟไหม้


1.http://www.disaster.go.th  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2. กรมพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 

******************
เอาตามที่หน่วยงานผมทำนะครับ

1.ดูว่าบ้านนั้นมีบ้านเลขที่หรือไม่ มีคนอาศัยหรือไม่ เป็นบ้านหรือเป็นขนำ กรณีเป็นขนำไม่สามารถช่วยเหลือได้ กรณีเป็นบ้านมีเลขที่ ให้ถ่ายรูปบ้าน และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ(ตามระเบียบที่สามารถช่วยเหลือได้)
2.ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมตรวจสอบข้อเท็จจริงและสำรวจความเสียหาย
3.ให้ผู้ประสบภัยกรอกเอกสารแบบสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบภัยพร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน
4.ให้ผู้ประสบภัยกรอกแบบ ปค 14
5.ทำบันทึกข้อความ ถึงนายก(ผ่านปลัด) เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบความเสียหายและการช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติ 
6. ทำบันทึก ขออนุมัติจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 
ึ7. ออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดา
นี้คือ กรณี อปท ช่วยเหลือเองครับ ถ้าส่งให้จังหวัดช่วยเหลือก็ทำคล้ายๆกัน

จำนวนเงินที่จะช่วยเหลือบ้านเสียหายบางส่วน ให้ดูตามระเบียบกระทรวงการคลังกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑

เสียหายบางส่วนจ่ายจริงหลังละไม่เกิน 20,000บาทครับ

***************

ที่มา http://www.thailocalmeet.com/index.php?topic=47362.0


****************

เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี  ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย  และได้ประสานงานไปยังเทศบาลนครนนทบุรี  ทราบว่า  อยู่ระหว่างดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์โดยใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...
 
 

**********

โครงการกองทุนเสื้อผ้ามือสอง 
ชื่อโครงการ : โครงการกองทุนเสื้อผ้ามือสอง 
เว็บไซต์ : http://www.bannok.com/2hands/ 

***************

สรุป 

1. แจ้งความ  (ใครเป็นเจ้าบ้าน)

Comments